Application

บริการด้านโปรแกรมสำเร็จรูป

เรามีโปรแกรมสำเร็จรูปจัดจำหน่าย เพื่อสนับสนุนการทำงานของลูกค้าทึกประเภท อาทิเช่น Windows License, Microsoft Office, Microsoft M365, Microsoft Azure, ระบบ Cloud, ระบบ Virtual Machine บน Cloud, สร้าง Azure Infrastructure และอื่นๆ